Photo image

Kızılötesİ Antroposen

    8. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 19. yüzyıl boyunca geniş coğrafyalara yayılan sanayileşme süreci, insan-doğa ilişkisi adına oldukça önemlidir. İnsanın sınırlarını zorladığı bu dönemde yaşamı kolaylaştıran seri üretim ve teknolojik gelişmeler yaygınlaşsa da dezavantaj olarak görülebilecek çok çeşitli sonuçlar doğurmuştur. İnsanın yeryüzüne egemen olmaya çalışması olarak görülen bu durum bilimsel çalışmalarda da yer almaya başlamıştır. 2000 yılında bilim insanları Paul Josef Crutzen ve Eugene Filmore Stoermer, “Nature” isimli dergide yayımladıkları makalede önemli bir düşünce ortaya atmışlardır. Çalışmalarında yeryüzünün değişim sürecine girerek Holosen Çağının sona erdiğini ve artık bu dönemin Yunanca kökenli insan çağı anlamına gelen “Antroposen Çağı” olması gerektiğini savunmuşlardır. İnsanın artık doğaya karşı daha güçlü olduğunu ve geri dönülmesi zor bir değişimin içinde yer aldığını öne sürmüşlerdir.

Bu fotoğraf projesinde insanın kendi kökenleri değiştirecek sonuçlara sebep olduğu süreçlerden örnekler kızılötesi fotoğraf tekniğiyle aktarılmaya çalışılmıştır.

Tekniğin seçilme sebebi ise görünmeyeni görmek için görüneni anlama yaklaşımıdır. İnsanın yeryüzüne bıraktığı etkilerin izlerine dikkat çekmek için teknik farklılık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kızılötesi olarak yaklaşık 20 metre derinlikte olan bir bataklık, çeşitli sanayi bölgeleri, terkedilmiş yerleşim alanlarının yanı sıra, kum ve taş ocakları fotoğraflanmıştır.

Infrared Anthropocene

    The industrialization process, which started in the last quarter of the 8th century and spread to wide geographies throughout the 19th century, is very important for the human-nature relationship. Although mass production and technological developments that made life easier in this period when people pushed their limits, became widespread, they produced a wide variety of results that can be seen as disadvantages. This situation, which is seen as man's attempt to dominate the earth, has also started to take place in scientific studies. In 2000, scientists Paul Josef Crutzen and Eugene Filmore Stoermer put forward an important idea in an article they published in the journal "Nature". In their studies, they argued that the Holocene Age ended by entering the change process of the earth and that this period should now be the "Anthropocene Age", which means the human age of Greek origin. They argued that man is now stronger against nature and is involved in a change that is hard to come back from.

In this photography project, examples of the processes in which people cause results that will change their origins are tried to be conveyed with infrared photography technique. The reason for choosing the technique is the approach of understanding the visible in order to see the invisible. It is aimed to create a technical difference in order to draw attention to the traces of the effects that humans have left on the earth. In this direction, a swamp at a depth of about 20 meters, various industrial zones, abandoned residential areas, as well as sand and stone quarries were photographed.